Đề xuất Chính sách số 4: Cải thiện Công tác Quản lý Thiên tai tại Việt Nam

Bản đề xuất chính sách này tóm tắt những hoạt động hỗ trợ của Chương trình FPP đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) nhằm cải thiện khung pháp lý và chính sách phòng chống thiên tai. Chương trình FPP do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức tài trợ với sự đóng góp của Chính phủ Việt Nam. Trong năm 2017, Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP) đã thực hiện đánh giá và phân tích khung pháp lý và chính sách về quản lý thiên tai và sau các cuộc tham vấn với Tổng Cục Phòng chống Thiên tai Việt Nam (VDMA) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã quyết định hỗ trợ lĩnh vực này với bốn nội dung chính. Dựa trên kết quả tham vấn và phân tích, Chương trình FPP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho VDMA về: dự thảo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tiếp nhận viện trợ quốc tế ứng phó với thiên tai tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch đầu tư phòng chống thiên tai tại Việt Nam; xây dựng Kế hoạch Chiến lược đến năm 2020 cho Trung tâm Chính sách Phòng chống Thiên tai; và một đánh giá về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Dự án tại 16 tỉnh thành của Việt Nam là cơ sở cho những nỗ lực hỗ trợ và thông tin đến cấp trung ương. Kết quả chính của sự hỗ trợ này bao gồm tham gia dự thảo các văn bản, tổ chức và thực hiện các cuộc họp, tham vấn, thảo luận về bốn hoạt động trên cùng với các chuyến khảo sát hiện trường.