Támogatási programok és projektek Magyarországon

Geotermikus energiaforrások alkalmazása a távfűtésben

A program célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a fosszilis energiaforrások igénybevételének csökkentése a távfűtési rendszerekben és a megújuló energiák használatának előmozdítása a geotermikus energiaforrások alkalmazásának növelése révén, a Nemzeti Energiastratégiával összhangban.

Tekintettel Magyarország kiváló geotermikus adottságaira, a távfűtésben a földgáz kiváltásának leginkább megvalósítható módja a geotermikus energia használata. A távfűtési és településfűtési rendszerek környezettudatos korszerűsítése meglévő kutak korszerűsítésével vagy geotermikus kutak távfűtési rendszerekhez csatlakoztatásával valósul meg.

Magasabb vízminőség Magyarországon

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme az emberi tevékenységek által okozott szennyeződésektől kiemelt fontosságú az emberek egészsége és a környezeti fenntarthatóság szempontjából.

A program "Ivóvízgazdálkodás" célkitűzése az ivóvízminőség javítását célozza bizonyos veszélyes anyagok - vas, mangán - eltávolításával, a hálózati rendszer részeinek cseréjével vagy új kutak fúrásával, valamint a vízbázis hatékonyabb és fenntarthatóbb felhasználásának elősegítésével.

A "Szennyvízkezelés" célkitűzés célja, hogy a kiválasztott szennyvíztisztító telepeken bevezetett analitikai méréseken és technológiákon alapuló stratégiai tervezéssel javítsa az ország szennyvíztisztításának hatékonyságát és a mikroszennyező anyagok eltávolítását.

Mikró-, kis- és középvállalkozások finanszírozása

A projekt fő célkitűzése a kiválasztott kis és középvállalkozások piaci részesedésének növelése a gazdaság egyik magas hozzáadott értékű szegmensében, a kreatív iparban. Cél, hogy a vállakozások növeljék exportpotenciáljukat és segítséget kapjanak ahhoz, hogy nagyobb számú fiatalt vonjanak be a gazdasági értékteremtésbe, ezáltal javítva foglalkoztatási kilátásaikat is.

A projekt keretében egy kockázati tőkealap létrehozására kerül sor, nyílt pályázat útján kiválasztott piaci alapkezelő közreműködésével. Az alapkezelő az alap befektetéseit a leginkább piacképes vállalkozásokra összpontosítja, piaci társbefektetők bevonása mellett.

Andrássy Egyetem Budapest – “Changing Orders” kutatási projekt

A projekt célja, hogy tartósan megerősítse az Andrássy Egyetemet mint nemzetközi kutatóközpontot, amely a társadalomtudományok, a stratégiai és európai tanulmányok (Unió bővítésével kapcsolatos kutatások) és a demokratikus innovációk terén fontos szerepet tölt be a svájci-magyar kapcsolatokban. A projekt egymással összefüggő komponensekből áll:

  1. Kutatás három olyan tematikus területen, amely mindkét ország számára nagy jelentőséggel bír.
  2. Publikációk és konferenciák a kutatási eredmények hozzáférhetővé tétele érdekében
  3. Az új ismeretek beépítése a tantervfejlesztésbe és az oktatásba.
  4. Az esélyegyenlőség előmozdítása ösztöndíj- és mentorprogrammal.

Kutatás program

A Kutatás program a magyar kutatóintézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási kiválóságának és innovációs kapacitásának erősítésével, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott kutatási és innovációs együttműködés előmozdításával járul hozzá a magyarországi gazdasági növekedéshez és a versenyképesség erősítéséhez.

A program valamennyi komponense elősegíti a magyar kutatási és innovációs közösségek kapcsolódását az Európai Kutatási Térség (ERA) vezető kutatás-fejlesztési-innovációs (KFI) szereplőihez és hálózataihoz, valamint javítja az ERA szakpolitikai célkitűzéseivel való összhangot és fokozza a kutatási együttműködést, különösen a svájci KFI közösséggel.

Szakképzési program Magyarországon

A szakképzési program stratégiai célja, hogy növelje a szakképzési rendszerben végzettséget szerzett, megfelelő készségekkel rendelkező fiatal szakemberek számát. A program stratégiai célkitűzéseit a pályaorientáció fejlesztésével, a projektalapú oktatás és képzés, valamint vizsgáztatás módszertanának széles körű elterjesztésével kívánják elérni, a leghátrányosabb helyzetű régiók szakképzési központjainak bevonásával.

Küzdelem az emberkereskedelem ellen

A tervezett program célja az emberkereskedelem áldozatai számának csökkentése, valamint az áldozatok társadalmi és szakmai reintegrációja az újbóli áldozattá válás eseteinek csökkentése érdekében. A program egyes elemei online kampányok, tudásmegosztás, kapacitásépítés, illetve az emberkereskedelemmel kapcsolatos új szolgáltatás kifejlesztése révén járulnak hozzá a cél eléréséhez.

Az áldozatsegítő programkomponensek tapasztalatai alapján szakpolitikai javaslatok kidolgozására kerül sor, a szolgáltatások fenntartását célzó engedélyeztetés kezdeményezése érdekében.

Hospice és Palliatív Gondozási Program

A tervezett program célja a hospice- és palliatív ellátás rendszerének fejlesztése a betegek és családjaik életminőségének javítása érdekében. A program elemei kiegészítik egymást annak érdekében, hogy koherens rendszert alkossanak, és segítsenek csökkenteni az elkerülhető kórházi felvételeket, valamint a kórházi tartózkodás időtartamát. A célok elérése érdekében fontos az érintett szereplők és szervezetek (palliatív szakorvosok, ápolók, házi szolgáltatók, önkéntesek, a betegek segítői, háziorvosok) együttműködésének és integrációjának javítása, valamint a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználása.

Az életmentési készségek fejlesztése

A projekt célja, hogy széleskörű partnerség mentén elsősegélynyújtási képzési hálózatot hozzon létre, és új képzési anyagokat tartalmazó online platformot fejlesszen ki annak érdekében, hogy a laikus elsősegélynyújtás eredményeként javuljon a túlélés esélye. Minden egyes tevékenység hozzájárul ehhez a célhoz a cselekvéshez szükséges bátorság növelésével, az elsősegélynyújtáshoz szükséges ismeretek és készségek bővítésével, egy országos elsősegélynyújtó hálózat létrehozásával és fenntartásával, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközökhöz való hozzáférés támogatásával, valamint az elsősegélynyújtási kompetenciák és készségek nemzeti tantervbe való integrálásának elősegítésével.

Digitális terek elérhetősége és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciáinak fejlesztése

A "Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával" összhangban a program célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű területeken élő, szociálisan nehéz helyzetű emberek és közösségek, különösen a roma emberek társadalmi befogadásához. A program mindezt az online szolgáltatásokhoz és a digitális infrastruktúrához való hozzáférés javításával, valamint a digitális írástudás növelésével kívánja elérni annak érdekében, hogy a célcsoport jobban ki tudja használni a digitális világ lehetőségeit. A program eredményeképpen javul a roma emberek hozzáférése az online szolgáltatásokhoz, ami a társadalmi befogadás és szerepvállalás erősödéséhez, valamint a hatóságokkal való kapcsolatuk megerősödéséhez vezet, lehetővé téve számukra, hogy aktívabb állampolgárokká váljanak.