Wspieranie gospodarki i eksportu

Konfederacja Szwajcarii wspiera szwajcarskie przedsiębiorstwa w kraju i zagranicą w zakresie działalności handlowej oraz ochrony inwestycji zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (EDA) oraz Federalny Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) wraz ze szwajcarskimi przedstawicielstwami za granicą oferują szeroki wachlarz usług, który w ostatnich latach zorientowany jest głównie na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wsparcie wymiany handlowej, promocja lokalizacji inwestycji oraz reprezentowanie interesów szwajcarskich przedsiębiorców

Blisko 150 Ambasad oraz Konsulatów Generalnych oferuje przedsiębiorcom ze Szwajcarii oraz Lichtensteinu:

• Dostęp do informacji oraz doradztwo
• Organizację uczestnictwa w targach
• Pośredniczenie w kontaktach i wsparcie w dostępie do oficjalnych instytucji i organizacji za granicą
• Reprezentację interesów szwajcarskich przedsiębiorstw
• Interwencje w odpowiednich instytucjach i organach państwowych

W przypadku szczególnie ważnych, tradycyjnych i rozwijających się rynków rząd Szwajcarii uruchomił we współpracy ze <<Switzerland Global Enterprise>> sieć biur ds. wsparcia eksportu i inwestycji, które oferują szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorców ze Szwajcarii. Biura te <<Swiss Business Hubs>> działają obecnie w Brazylii, Chinach, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hong Kongu, Indiach, we Włoszech, Japonii, Kanadzie, Korei, Austrii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, RPA, w USA jak również w Dubaju dla krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GCC oraz w Singapurze dla krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Oferta Swiss Business Hub obejmuje:

• Poszukiwanie informacji i sporządzanie raportów na temat poszczególnych branż i segmentów rynku
• Doradztwo
• Wyszukiwanie partnerów gospodarczych
• Marketing
• Promocję lokalizacji inwestycji

Swiss Business Hubs, z jednym wyjątkiem, przynależą do struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych (EDA); biuro SBH w Austrii prowadzone jest przez bilateralna izbę handlową.

Najważniejszym celem wsparcia eksportu jest zmniejszanie istniejących barier. Dzięki pomocy przy nawiązywaniu kluczowych kontaktów oraz kompetentnemu doradztwu szwajcarskie przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem, w szczególności z sektora MŚP, mają ułatwiony dostęp do rynków zagranicznych.

Ochrona inwestycji zagranicznych

Szwajcarskie małe i średnie przedsiębiorstwa dokonują coraz większej liczby inwestycji poza granicami swojego kraju. Ochrona tych inwestycji ma ogromne znaczenie dla gospodarki Szwajcarii.

Do dziś Szwajcaria zawarła ponad 120 umów ochrony inwestycji z krajami Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy.

Regulują one:

• Obchodzenie się z inwestycjami zagranicznymi przez państwo na terenie którego znajduje się inwestycja
• Transfery zysków płynących z inwestycji oraz innych płatności
• Odszkodowania w przypadku koniecznych wywłaszczeń
• Rozstrzyganie sporów

Poprzez takie umowy Szwajcaria pragnie polepszyć sytuację prawną inwestorów oraz stworzyć korzystny klimat dla inwestycji. Umowy te regulują sytuację w krajach nienależących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W pertraktacjach tych umów zasadniczą rolę odgrywają Ambasady Szwajcarii.