Đề xuất Chính sách số 3: Lồng ghép quy hoạch Sử dụng Đất, đô thị có khả năng thích ứng, tăng trưởng xanh và thông minh trong Phát triển Đô thị tại Việt Nam

Bản đề xuất chính sách này tóm tắt những hoạt động được thực hiện trong khung khổ Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Ứng phó với Biến đổi Khí hậu nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng cải thiện khung pháp lý và chính sách của ngành. Chương trình do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, Chính phủ Đức tài trợ và Chính phủ Việt Nam đóng góp. Trong năm 2017 và 2018, Chương trình FPP thực hiện đánh giá và phân tích về khung pháp lý và chính sách về sử dụng đất đô thị. Dựa trên kết quả phân tích, FPP đã hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Phát triển Đô thị (UDA) trong quá trình dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Dự án tại 16 tỉnh thành của Việt Nam là cơ sở cho những nỗ lực hỗ trợ và thông tin đến cấp trung ương. Kết quả chính của sự hỗ trợ này bao gồm góp ý trực tiếp cho dự thảo luật, tham gia vào các cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật, với Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đưa các nội dung về đô thị thích ứng, đô thị xanh, đô thị thông minh và một chương quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch không gian đô thị và quản lý, sử dụng đất vào Luật Quản lý Phát triển Đô thị. Điều này có nghĩa là quy hoạch đô thị ở mọi cấp độ sẽ lồng ghép những phương thức tiếp cận mới và bao gồm quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, FPP cũng tài trợ cho hai hội thảo tham vấn ở miền Bắc và Nam trong quá trình dự thảo Luật này.